Video: Cầy Mangut quần chiến kịch tính với hổ mang dưới vũng bùn

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Con rắn độc liệu có tự vảo vệ được mạng sống của mình.