Camera quét QRCode tại 23 chốt kiểm dịch vào Hà Nội hoạt động như thế nào?

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Mỗi chốt kiểm soát dịch ra vào thành phố Hà Nội được trang bị một camera quét QRCode để kiểm tra di biến động của công dân.