Những gia sư đặc biệt tại lớp học dã chiến

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Các chiến sĩ công an và lực lượng quân đội trở thành những sư đặc biệt hỗ trợ học sinh học online trong mùa dịch.